Thay đổi logo

Hướng dẫn thay đổi logo với website của bạn

Truy cập vào trang quản trị website

Sử dụng tài khoản quản trị đã tạo từ trước.